Firma

Informacja dla kontrahentów


Podczas zawierania umów niekiedy prosimy naszych kontrahentów, by dostarczyli osobom fizycznym działającym w ich imieniu lub ich reprezentującym informacje o przetwarzaniu danych osobowych. Poniższa treść odnosi się do takiej prośby i stanowi wykonanie obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych będących reprezentantami jak i działającymi w imieniu lub na rzecz kontrahentów AdOcean lub spółek z Grupy Gemius.

Jeśli dodatkowo jesteś użytkownikiem interfejsów badań Gemius lub narzędzi AdOcean, informacje dla Ciebie przygotowana znajduje się tutaj

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest AdOcean sp. z o.o. lub ta spółka Grupy Gemius, z którą Twój pracodawca (zleceniodawca, mocodawca czy też Twój partner biznesowy – dalej „Kontrahent”) zawarł umowę. Dane kontaktowe spółek z Grupy Gemius znajdują się pod adresem www.gemius.com/contact.html

Skąd Administrator otrzymał moje dane?

Otrzymaliśmy Twoje dane, ponieważ jesteś reprezentantem, działasz w imieniu lub na rzecz Kontrahenta, a dane otrzymaliśmy od Ciebie, zostały nam przekazane przez Kontrahenta lub zebrane ze powszechnie dostępnych rejestrów (np. danych osób reprezentujących Kontrahenta wskazane w komparycji Umowy).

Podanie danych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy lub do realizacji współpracy pomiędzy nami a Kontrahentem.

W jakim celu i jak długo dane są przetwarzane?

Cele przetwarzanie danych

Podstawa prawna

Okres przetwarzania danych

Ustalanie i dochodzenia roszczeń lub obrona przed nimi

uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

do czasu przedawnienia roszczeń, nie dłużej niż 6 lat od zakończenia roku kalendarzowego licząc od następnego roku w którym zaistniało zdarzenie stanowiące podstawę roszczeń

Realizacja obowiązków wynikających z przepisów m.in. konieczność wystawienia dokumentów takich jak np. faktura VAT

Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, licząc od następnego roku w którym miało zdarzenie powodującego powstanie obowiązku prawnego

Zawarcie i wykonanie umowy pomiędzy nami a Kontrahentem, w tym prowadzenie komunikacji związanej z zawarciem i wykonaniem umowy; marketing produktów i usług administratora

uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

do czasu zgłoszenia i pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu

 

Jakie dane osobowe są o mnie przetwarzane?

Przetwarzamy Twoje służbowe dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, stanowisko, nr telefonu, adres email) i historię kontaktu z Tobą.

Do kogo dane są przesyłane, komu udostępniane?

Twoje dane osobowe nie będą przesyłane do Państw trzecich, chyba, że siedziba Kontrahenta lub administratora danych osobowych znajduje się w państwie trzecim. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

 • pozostałe podmioty Grupy Gemius, świadczące np. usługi techniczne, prawne lub księgowe,
 • podmioty świadczące usługi obsługi prawnej i podmioty audytorskie,
 • podmioty współpracujące z nami w zakresie wskazanym w umowie z Kontrahentem,>
 • podmioty dostarczające korespondencję,
 • organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów,
 • dostawcy działający na naszą rzecz, w tym dostawcy systemu CRM poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (dane przesyłane są pod warunkiem zachowania środków bezpieczeństwa przewidzianych przez prawo).

Jakie są moje prawa?

Masz prawo do:

 • żądania dostępu do danych osobowych i żądania ich kopii oraz żądania ich przeniesienia,
 • żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
 • <żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych osobowych,<
 • złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Jak mogę się kontaktować w sprawie przetwarzania moich danych?

Wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie przetwarzania danych możesz kierować na nasz adres mailowy: privacy[at]gemius.com. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych – Jacka Grabowskiego, z którym możesz skontaktować się pod tym adresem. Jeśli uważasz, że działamy niezgodnie z niniejszymi zasadami lub jeśli masz w odniesieniu do nich jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt na powyższy adres mailowy lub korespondencyjnie na nasz adres – zgodnie z adresami na stronie wskazanej powyżej zawierającej dane kontaktowe spółek Grupy Gemius. Możesz także złożyć formalną skargę do właściwego organu ochrony danych osobowych.